JAOL

ສະໝັກທຶນ ASJA-MEXTApply for Scholarship

ຂໍ້ລະວັງການສະໝັກທຶນ

- ວັນເວລາການຍື່ນເອກະສານ ແລະ ຂະບວນຄັດເລືອກ ASJA-MEXT ສົກປີ 2021 ນັກສຶກສາທຶນລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ນັກສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ (ປະລິນຍາໂທ) ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.

- ຕ້ອງໄດ້ສະໝັກທຶນ MEXT ກ່ອນ ຈິງສະໝັກທຶນ ASJA-MEXT ທາງອອນລາຍ.

ການສະໝັກທຶນ ASJA-MEXT 2021 ນັກສຶກສາທຶນລະດັບປະລິນຍາຕີ (ສະເພາະແຕ່ສາຍສັງຄົມ)

- ເງື່ອນໄຂ, ເອກະສານທີ່ຈະຕ້ອງຍື່ນ ແລະ ຂະບວນການຄັດເລືອກ ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບທຶນ MEXT ທີ່ຈັດໂດຍທາງສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປ ລາວ (ລາຍລະອຽດ).

- ຮັບສະໝັກທຶນສະເພາະແຕ່ສາຍສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສອບເສັງພາກຂຽນຂອງທຶນ MEXT.

- ຂັ້ນຕອນສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ:

ຂັ້ນຕອນASJA-MEXT 2021 ນັກສຶກສາທຶນລະດັບປະລິນຍາຕີ (ສະເພາະແຕ່ສາຍສັງຄົມ)
1. ກຽມເອກະສານປະຕິບັດຕາມ ການແນະນໍາຂອງສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ໃນການສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກທຶນ MEXT ນັກສຶກສາທຶນລະດັບປະລິນຍາຕີ
2. ສອບເສັງສອບເສັງພາກຂຽນ ຈັດໂດຍທາງສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 05-06/09/2020
3. ຍື່ນເອກະສານ- ຍື່ນເອກະສານເພີ່ມ ທຶນ MEXT ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສອບເສັງຜ່ານສາຍສັງຄົມ (ໃນຂັ້ນຕອນ 2) ໃຫ້ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ, ຕົ້ນ-ທ້າຍເດືອນ 09/2020
- ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສໍາເນົາເອກະສານນີ້ ໂດຍການກອບປີ້ເອກະສານທັງໝັດເປັນເຈ້ຍ ເຮັດເປັນອີກ 1 ຊຸດ ສໍາລັບທຶນ ASJA-MEXT ຍື່ນເອກະສານ ໄວ້ນໍາສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ
4. ບົດຄວາມຂຽນບົດຄວາມຫົວຂໍ້ “ເປັນຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງເໜາະສົມກັບການໄດ້ຮັບທຶນ ASJA-MEXT” ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 1 ໜ້າ ເປັນພາສາລາວ, ເຮັດເປັນ PDF
5. ສະໝັກທຶນປິດຮັບສະໝັກ
6. ສໍາພາດສໍາພາດນັກສຶກສາທີ່ສອບເສັງຜ່ານພາກຂຽນ ຈັດໂດຍທາງສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນຕຸລາ ປີ 2020
7. ສໍາພາດ JAOLສໍາພາດນັກສຶກສາທີ່ສອບເສັງຜ່ານພາກຂຽນ ຈັດໂດຍທາງ JAOL ໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນຕຸລາ ປີ 2020

ການສະໝັກທຶນ ASJA-MEXT 2021 ນັກສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ (ປະລິນຍາໂທ)

- ເງື່ອນໄຂ, ເອກະສານທີ່ຈະຕ້ອງຍື່ນ ແລະ ຂະບວນການຄັດເລືອກ ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບທຶນ MEXT ທີ່ຈັດໂດຍທາງສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປ ລາວ (ລາຍລະອຽດ).

- ຂັ້ນຕອນສະໝັກ ແລະ ຄັດເລືອກ:

ຂັ້ນຕອນASJA-MEXT 2021 ນັກສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ (ປະລິນຍາໂທ)
1. ກຽມເອກະສານກຽມ ເອກະສານທຶນ MEXT ຕາມການແນະນໍາຂອງສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ
2. ສໍາເນົາເອກະສານສໍາເນົາເອກະສານທຶນ MEXT (ໃນຂັ້ນຕອນ 1) ໂດຍການກອບປີ້ເອກະສານທັງໝັດເປັນເຈ້ຍ ເຮັດເປັນອີກ 1 ຊຸດ ສໍາລັບທຶນ ASJA-MEXT
3. ບົດຄວາມຂຽນບົດຄວາມຫົວຂໍ້ “ເປັນຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງເໜາະສົມກັບການໄດ້ຮັບທຶນ ASJA-MEXT” ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 1 ໜ້າ ເປັນພາສາລາວ, ເຮັດເປັນ PDF
4. ຍື່ນທືນ MEXT- ຍື່ນ ເອກະສານທຶນ MEXT (ໃນຂັ້ນຕອນ 1) ໃຫ້ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ, ປິດຮັບວັນທີ 17/07/2020
- ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍື່ນສໍາເນົາເອກະສານ (ໃນຂັ້ນຕອນ 2) ສໍາລັບທຶນ ASJA-MEXT ໄວ້ນໍາສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ
5. ສະໝັກທຶນປິດຮັບສະໝັກ
6. ສອບເສັງສອບເສັງພາກຂຽນ ຈັດໂດຍທາງສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 28/07/2020
7. ສໍາພາດສໍາພາດນັກສຶກສາທີ່ສອບເສັງຜ່ານພາກຂຽນ ຈັດໂດຍທາງສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 06/08/2020
8. ສໍາພາດ JAOLສໍາພາດນັກສຶກສາທີ່ສອບເສັງຜ່ານພາກຂຽນ ຈັດໂດຍທາງ JAOL ໃນວັນທີ 06/08/2020 ຫຼື ກ່ອນໜ້ານີ້

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມທາງ Email : ຫຼື