JAOL

ກ່ຽວກັບທຶນ ASJA-MEXTAbout Scholarship

ທຶນ ASJA-MEXT ແມ່ນຫຍັງ?

ທຶນ ASJA-MEXT ແມ່ນທຶນການສຶກສາຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການຍີ່ປຸ່ນ (MEXT) ທີ່ມອບໃຫ້ Asia Japan Alumni (ASJA) International ເພື່ອມອບຕໍ່ໃຫ້ສະເພາະບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ASEAN Council of Japan Alumni (ASCOJA).

What is ASJA International? (ເປັນ PDF)

ຈຸດປະສົງຂອງການໃຫ້ທຶນ ASJA-MEXT ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນນີ້ ໄດ້ຮຽນຮູ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມກັບທັກສະຕ່າງໆ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນການເປັນຜູ້ນຳໃນອະນາຄົດ, ເມື່ອນັກສຶກສາສໍາເລັດການສຶກສາຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກັບຄືນສູ່ປະເທດຕົນເອງແລ້ວ ຈະມີຄວາມສາມາດເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຂອງຕົນເອງ.

ສໍາລັບສົກປີ 2021, ສະມາຄົມອະດີດນັກສຶກສາລາວຈາກຍີ່ປຸ່ນ (JAOL) ໃນນາມເປັນສະມາຊິກໜຶ່ງຂອງ ASCOJA, ຈິງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນ ASJA-MEXT ເປັນ ທຶນນັກສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ (ປະລິນຍາໂທ) 2 ທຶນ ແລະ ທຶນນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ 1 ທຶນ. ສໍາລັບ ເງື່ອນໄຂ, ເອກະສານທີ່ຍື່ນ ແລະ ການຄັດເລືອກ ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບທຶນ MEXT ທີ່ຈັດໂດຍທາງສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໂດຍທາງ JAOL ຈະເປັນ ຜູ້ແນະນໍາ (recommendation) ໃຫ້ທາງ MEXT ໃນການຄັດເລືອກການໃຫ້ທຶນ ASJA-MEXT ຕໍ່ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ເໝາະສົມ, ເຊິ່ງຜູ້ສະໝັກທຶນ ASJA-MEXT ຈະເປັນການສະໝັກສອງທຶນຄອບຄູ່ກັນໄປ.


- ສະໝັກທຶນ ນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ (ສະເພາະແຕ່ສາຍສັງຄົມ): ປິດຮັບສະໝັກ

- ສະໝັກທຶນ ນັກສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ (ປະລິນຍາໂທ): ປິດຮັບສະໝັກ

ທຶນ ASJA-MEXT 2021 ນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ 1 ທຶນ (ສະເພາະແຕ່ສາຍສັງຄົມ)

ທຶນ ASJA-MEXT 2021 ນັກສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ (ປະລິນຍາໂທ) 2 ທຶນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມທາງ Email : ຫຼື